Je bekijkt nu Voorwaarden & Tarieven

Voorwaarden & Tarieven

  • Berichtcategorie:Nieuws

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Neslo Advocatuur. Onder Neslo Advocatuur wordt verstaan het kantoor alsmede een of meerdere advocaten en/of medewerkers die onder deze naam werkzaam zijn.

Opdracht

2. Alle werkzaamheden door Neslo Advocatuur worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht. Een opdracht is door Neslo Advocatuur niet eerder aanvaard dan na schriftelijke bevestiging hiervan aan de opdrachtgever en betaling van een voorschot indien dit is vastgesteld.

3. De overeenkomst van opdracht wordt gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Opdrachtnemers zijn mr. J.A. Neslo en mr. S.N. Ali. De toepasselijkheid van de artt. 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten. Een opdracht leidt nimmer tot een resultaatsverbintenis. Er is altijd sprake van een inspanningsverbintenis.

Uitvoering werkzaamheden

4. Neslo Advocatuur zal de aan de opdracht verbonden werkzaamheden naar beste kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal steeds op de hoogte gehouden worden van de voortgang van de opdracht en de aan de opdracht verbonden kosten.

5. Alle opdrachten kunnen worden uitgevoerd door iedere jurist, verbonden aan Neslo Advocatuur. Neslo Advocatuur kan in verband met de uitvoering van de opdracht derden inschakelen, hieronder begrepen niet aan Neslo Advocatuur verbonden juristen.

6. De opdrachtgever dient voor een correcte uitvoering van de opdracht alle relevante of door Neslo Advocatuur opgevraagde gegevens en informatie met betrekking tot die opdracht te verstrekken aan Neslo Advocatuur. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens en informatie.

7. Zowel Neslo Advocatuur als de opdrachtgever hebben het recht op ieder moment de overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen.

Honorarium en kosten

8. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt de hoogte van het honorarium vastgesteld op basis van de bestede uren en het overeengekomen uurtarief. Indien niet uitdrukkelijk een uurtarief is overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het voor de desbetreffende advocaat gebruikelijke tarief.

9. Neslo Advocatuur is gerechtigd om in geval van spoedeisende werkzaamheden op het overeengekomen uurtarief een toeslag van ten hoogste 50% toe te passen.Het toepasselijke uurtarief is steeds exclusief omzetbelasting en verschotten. Deze worden afzonderlijk berekend.

10. Onder verschotten worden onder meer verstaan de reis- en verblijfkosten, de kosten van door derden (zoals deurwaarders, informatiebureaus) verrichte werkzaamheden, de kosten van uittreksels (burgerlijke stand, gemeentelijke basisadministratie, Kamer van Koophandel e.d.), alsmede, in het geval van een procedure, de door het gerecht in rekening gebrachte griffierechten.

11. Neslo Advocatuur is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht. Een ontvangen voorschot wordt, tenzij anders wordt overeengekomen, verrekend met de einddeclaratie ter zake van de opdracht.

12. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Neslo Advocatuur gerechtigd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het overeengekomen uurtarief alsmede het percentage van de opslag voor kantoorkosten jaarlijks per 1 januari met ten hoogste 10% te verhogen.

Toevoeging

13. Indien voor de opdrachtgever een toevoeging is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever om betaling daarvan is verzocht.

14. Indien een toevoeging wordt aangevraagd, is Neslo Advocatuur bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht.

15. Verschotten die niet op basis van de toevoeging worden vergoed, worden door Neslo Advocatuur aan de opdrachtgever doorbelast. Ter zake van deze verschotten is het in de voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.

16. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de opdrachtgever de opdracht handhaaft, wordt door Neslo Advocatuur met de opdrachtgever afgesproken tegen welk honorarium de werkzaamheden zullen worden verricht. Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.

Declareren, betaling

17. Neslo Advocatuur is gerechtigd maandelijks de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden en de verschotten aan de opdrachtgever te declareren.

18.De vervaltermijn van elke declaratie is 14 dagen na verzending. Tenzij anders wordt aangegeven, geldt de factuurdatum als verzenddatum.

19. Betaling van declaraties dient plaats te vinden zonder aftrek, korting of schuldverrekening.

20. Indien de opdrachtgever een declaratie niet binnen de vervaltermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij, onverminderd verdere rechten van de vennootschap, ingaande de 15de dag de wettelijke vertragingsrente verschuldigd op grond van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek dan wel, indien van toepassing, artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.

21. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, worden de buitengerechtelijke kosten bepaald overeenkomstig artikel 96, lid 4 Burgerlijk Wetboek. Indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten verschuldigd, met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag.

22. De opdrachtgever verleent de Neslo Advocatuur, alsmede de Stichting Derdengelden, die in deze volmacht aan Neslo Advocatuur heeft verleend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming om eventuele voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden (op de door voormelde stichting aangehouden derdenrekening) te verrekenen met of aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Neslo Advocatuur verschuldigd is.

Aansprakelijkheid

23. Voor de beroepsaansprakelijkheid van Neslo Advocatuur is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

24. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico met betrekking tot deze verzekering.

25. Neslo Advocatuur is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden. Neslo Advocatuur heeft toestemming van de opdrachtgever om bij inschakeling van derden een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. Personen werkzaam bij Neslo Advocatuur zijn niet persoonlijk aansprakelijk.

Einde van de opdracht

26. De opdrachtgever en Neslo Advocatuur kunnen te allen tijde de overeenkomst van opdracht opzeggen. Deze opzegging dient alsdan schriftelijk te geschieden.

27. In geval van (tussentijdse) beëindiging van de opdracht is de opdrachtgever honorarium, kantoorkosten en verschotten verschuldigd op basis van de tot het moment van eindigen van de opdracht verrichte werkzaamheden.

Archivering

28. Na sluiting van het dossier met betrekking tot een bepaalde opdracht zal dit dossier gedurende 5 jaar worden bewaard in het archief van de betreffende advocaat.

29. Gedurende deze periode kunnen stukken worden opgevraagd uit het dossier door de opdrachtgever. Hierbij dient de opdrachtgever er rekening mee te houden dat stukken uit een gearchiveerd dossier niet terstond beschikbaar zijn. Het opvragen van stukken uit een gearchiveerd dossier dient derhalve tijdig te geschieden.

30. Na verloop van 5 jaar vanaf het moment van sluiten van het dossier zal het dossier worden vernietigd. Eventuele zich nog in het dossier bevindende originele documenten van de opdrachtgever worden alsdan eveneens vernietigd tenzij deze voor het verstrijken van de termijn van 5 jaar zijn opgevraagd bij Neslo Advocatuur.

Geschillen

31. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de opdracht door Neslo Advocatuur, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

32.De opdrachtgever en Neslo Advocatuur kunnen overeenkomen dat een tussen hen gerezen geschil als bedoeld onder 31. wordt beslecht bij wege van bindend advies of arbitrage.