Letselschade

Letselschade is de lichamelijke en geestelijke schade geleden door een betrokkene als gevolg van een incident. Het kan daarbij gaan om opzettelijk tegen de betrokkene gepleegde (gewelds)delicten, maar ook om verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, gebrekkige producten, gedragingen van dieren, of medische fouten. Ook in het geval van schade door overlijden van een naaste kan er sprake zijn van letselschade. Letselschade omvat zowel materiële als immateriële schade. Onder materiële schade vallen alle door u gemaakte kosten als direct gevolg van het incident, zoals medische kosten, reiskosten, of vernielde goederen. Maar ook andere rechtstreeks op geld waardeerbare door u geleden verliezen, zoals gederfde inkomsten wanneer u ten gevolge het incident niet meer kan werken, kunt u als materiële schade verhalen op de verantwoordelijke. Gevorderde immateriële schade beslaat een compensatie voor uw lichamelijk en geestelijk lijden. Voor de hoogte hiervan bestaan er geen vaste richtlijnen, waardoor in het algemeen aansluiting wordt gezocht bij uitspraken van rechterlijke instanties in soortgelijke gevallen.

Bij letselschade krijgt de betrokkene naast fysieke en emotionele gevolgen veelal ook te maken met ernstige financiële consequenties. Het kan zijn dat het inkomen drastisch achteruit gaat, misschien moet de woning worden aangepast, of zijn er andere hulpmiddelen nodig. Een schadevergoeding helpt in die gevallen de zorgen op financieel gebied te verlichten. Mr. Neslo tracht bij letselschade de slachtoffers of de nabestaanden zoveel mogelijk juridische rompslomp uit handen te nemen, zodat deze zich volledig kunnen richten op het lichamelijk en mentaal herstel. Uiteraard wordt daarbij getracht om een zo hoog mogelijke compensatie voor de geleden en te lijden schade te verkrijgen in de vorm van een schadevergoeding.

Ons kantoor behandelt zaken op onder andere de volgende gebieden:

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem direct contact met ons op voor het bespreken van uw probleem of vraag.

Ook kunt u woensdagochtend langs komen voor het gratis advocatenspreekuur.

Contact