Mr. Neslo is gespecialiseerd in de volgende rechtsgebieden:

Familierecht

Als u gaat trouwen, gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat, of kinderen krijgt of adopteert, krijgt u met een veelheid aan wettelijke regels te maken.

Lees Meer

Letsel-/ Personenschade

Letselschade is de lichamelijke en geestelijke schade geleden door een betrokkene als gevolg van een incident. Het kan daarbij gaan om opzettelijk tegen de betrokkene

Lees Meer

slachtofferzaken

In het huidige strafrecht is er steeds meer oog voor het slachtoffer. Zo hebben slachtoffers van een jegens hen gepleegd misdrijf ter zitting spreekrecht

Lees Meer

Strafrecht

Het strafrecht is wellicht het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende rechtsgebied. Een ieder die wordt verdacht of vervolgd van het plegen van een overtreding of een misdrijf krijgt te maken met het strafrecht.

Lees Meer

Jeugdrecht Straf

Het jeugdstrafrecht is een onderdeel van het strafrecht waarvoor bijzondere regels bestaan. Dit onderdeel van het recht is voornamelijk gericht op het voorkomen van recidive door jeugdigen vanaf 12 jaar

Lees Meer

Jeugdrecht Civiel

Problemen in een gezin kunnen een grote weerslag hebben op de ontwikkeling van een kind. Daarom verschaft het jeugdrecht uitgebreide wetgeving om de veiligheid van een kind te waarborgen wanneer deze

Lees Meer

Bestuursrecht

Het bestuursrecht omvat de verhouding tussen individuele burgers en de overheid. Alle besluiten van overheidsorganen, zoals de gemeente, het UWV, of de Belastingdienst vallen onder het bestuursrecht.

Lees Meer

Psychiatrisch patiëntenrecht

Het Psychiatrisch patiëntenrecht is ondergebracht in de Wet BOPZ, en richt zich (onder meer) op het verlenen van rechtshulp aan personen die gedwongen opgenomen zijn in een psychiatrisch ziekenhuis.

Lees Meer

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht beslaat de rechten en plichten tussen de werknemer en werkgever over en weer. De wet- en regelgeving omtrent arbeidsrecht is gecompliceerd en bovendien voortdurend in verandering.

Lees Meer

Algemeen Civiel

Juridische geschillen waarbij niet de overheid maar enkel particulieren en bedrijven betrokken zijn maken onderdeel uit van het algemeen civielrecht. Dit zeer brede rechtsgebied beslaat een grote verscheidenheid

Lees Meer