Slachtofferzaken

In het huidige strafrecht is er steeds meer oog voor het slachtoffer. Zo hebben slachtoffers van een jegens hen gepleegd misdrijf ter zitting spreekrecht, en mogen zij een gesprek met de officier van justitie of advocaat-generaal voeren voor aanvang van de strafzitting. Tevens kunnen slachtoffers een schadevergoeding vorderen van de verdachte door zich als benadeelde partij te voegen in het strafproces. Neslo Advocatuur stelt in samenspraak met het slachtoffer een vordering op waarin de geleden materiële en immateriële schade zo nauwkeurig mogelijk wordt omschreven en met stukken wordt onderbouwd. Onder materiële schade vallen alle door u gemaakte kosten als direct gevolg van het misdrijf, zoals medische kosten, reiskosten, of vernielde goederen. Maar ook andere rechtstreeks op geld waardeerbare door u geleden verliezen, zoals gederfde inkomsten wanneer u ten gevolge van het misdrijf niet meer kan werken, zijn vormen van materiële schade. Immateriële schade beslaat uw lichamelijk en geestelijk lijden, waarvoor u tevens een compensatie kunt eisen. Voor de hoogte hiervan bestaan er geen vaste richtlijnen, zodat in het algemeen aansluiting wordt gezocht bij uitspraken van rechterlijke instanties in soortgelijke gevallen.

Het kan ook voorkomen dat de officier van justitie besluit om geen vervolging van de verdachte in te stellen nadat u aangifte heeft gedaan. Mr. Neslo kan u vervolgens bijstaan door een beklagprocedure te voeren tegen de beslissing om niet tot vervolging over te gaan op grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering.

Wanneer u het slachtoffer wordt van een misdrijf is dit vaak een radicale gebeurtenis die van zowel u als uw naasten het leven zwaar kan ontwrichten. Bij Neslo Advocatuur geniet u persoonlijke aandacht en gedegen juridische begeleiding om u door deze moeilijke periode heen te helpen. Bovendien is mr. Neslo door haar ruime ervaring en specialisatie in letselschadezaken in staat een zo hoog mogelijk bedrag voor u te verkrijgen, opdat u zich kan richten op uw herstel.
 
 

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem direct contact met ons op voor het bespreken van uw probleem of vraag.

Ook kunt u woensdagochtend langs komen voor het gratis advocatenspreekuur.

Contact